Melskis už mane

0
16

Turinys:

 1. Įvadas
 2. Bibliniai pagrindai
 3. Užtarimo maldos esmė
 4. Jėzaus pavyzdys
 5. Šventųjų bendravimas
 6. Maldos už kitus galia
 7. Prašymo “melskis už mane” reikšmė
 8. Praktiniai aspektai
 9. Dvasiniai vaisiai
 10. Iššūkiai ir klausimai
 11. Išvados

Įvadas

“Melskis už mane” – tai frazė, dažnai girdima krikščionių bendruomenėse. Ji atspindi gilią tikėjimo tiesą apie maldos galią ir tikinčiųjų tarpusavio ryšį. Šiame straipsnyje nagrinėsime, ką reiškia prašyti kitų melstis už save ir kodėl ši praktika yra tokia svarbi krikščioniškame gyvenime.

Bibliniai pagrindai

Šventajame Rašte randame daugybę pavyzdžių, kai tikintieji prašo maldos ar meldžiasi už kitus. Apaštalas Paulius savo laiškuose dažnai prašo bendruomenių melstis už jį (Ef 6,19; Kol 4,3). Jokūbo laiške skaitome: “Prisipažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug gali karšta teisiojo malda” (Jok 5,16).

Senajame Testamente matome, kaip Abraomas meldžiasi už Sodomą (Pr 18,23-33), Mozė užtaria izraelitus (Iš 32,11-14), o pranašai nuolat meldžiasi už tautą. Šie pavyzdžiai rodo, kad malda už kitus yra svarbi Dievo tautos gyvenimo dalis.

Užtarimo maldos esmė

Užtarimo malda – tai malda, kurioje prašome Dievo malonės, pagalbos ar palaiminimo kitiems. Ji kyla iš meilės ir rūpesčio kitais, atspindėdama Dievo meilę žmonijai. Užtarimo malda pripažįsta mūsų tarpusavio priklausomybę ir poreikį vieniems kitų.

Krikščionys tiki, kad užtarimo malda yra galingas būdas dalyvauti Dievo darbe pasaulyje. Ji nėra bandymas pakeisti Dievo valią, bet veikiau prašymas, kad Jo valia būtų įvykdyta konkrečiose situacijose ir žmonių gyvenimuose.

Jėzaus pavyzdys

Jėzus yra tobulas užtarimo maldos pavyzdys. Evangelijose matome Jį dažnai besimeldžiantį už savo mokinius ir kitus (Jn 17). Net ant kryžiaus Jis meldėsi už savo persekiotojus: “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro” (Lk 23,34).

Jėzus taip pat mokė savo sekėjus melstis už kitus, įskaitant priešus (Mt 5,44). Jo mokymas “Tėve mūsų” maldoje pabrėžia bendruomeninį maldos aspektą, kviečiant melstis ne tik už save, bet ir už visus.

Šventųjų bendravimas

Katalikų ir Ortodoksų tradicijose “melskis už mane” koncepcija glaudžiai susijusi su šventųjų bendravimo doktrina. Ši doktrina teigia, kad visi tikintieji – gyvi ir mirę – yra susiję dvasiniais ryšiais Kristaus Kūne. Todėl mes galime prašyti ne tik gyvųjų, bet ir mirusiųjų šventųjų užtarimo.

Šis tikėjimas pabrėžia, kad mirtis negali nutraukti meilės ir maldos ryšių tarp tikinčiųjų. Tai suteikia paguodos ir vilties, žinant, kad esame palaikomi ne tik žemiškosios, bet ir dangiškosios Bažnyčios maldų.

Maldos už kitus galia

Krikščionys tiki, kad malda už kitus turi realią galią. Ji gali:

 1. Atnešti dvasinį ir fizinį išgydymą (Jok 5,14-15).
 2. Suteikti stiprybės ir paguodos sunkumuose (2 Kor 1,11).
 3. Atverti duris Evangelijos skelbimui (Kol 4,3).
 4. Padėti įveikti pagundas ir dvasines kovas (Lk 22,31-32).
 5. Keisti situacijas ir aplinkybes pagal Dievo valią (Apd 12,5-17).

Malda už kitus taip pat keičia patį besimeldžiantįjį, ugdydama empatiją, meilę ir rūpestį kitais.

Prašymo “melskis už mane” reikšmė

Kai krikščionis prašo “melskis už mane”, tai reiškia:

 1. Nuolankumą – pripažįstama, kad reikia kitų pagalbos ir maldų.
 2. Pasitikėjimą – tikima kito asmens dvasingumu ir maldos galia.
 3. Bendrystę – stiprinami tarpusavio ryšiai Kristaus Kūne.
 4. Atvirumą – dalinamasi savo poreikiais ir sunkumais su kitais.
 5. Tikėjimą – pasitikima, kad Dievas išklauso ir atsako į maldas.

Prašymas maldos taip pat yra būdas įtraukti kitus į savo dvasinę kelionę ir leisti jiems dalyvauti Dievo darbe mūsų gyvenime.

Praktiniai aspektai

Kai esame prašomi melstis už kitus, svarbu:

 1. Rimtai priimti šį prašymą ir įsipareigoti melstis.
 2. Klausyti ir suprasti konkrečius maldos poreikius.
 3. Melstis konkrečiai ir nuolat, ne tik vieną kartą.
 4. Būti atviriems Šventosios Dvasios vedimui maldoje.
 5. Sekti situacijos vystymąsi ir tęsti maldą pagal poreikį.
 6. Dalintis paguoda ar įžvalgomis, gautomis maldos metu.

Taip pat svarbu mokyti ir drąsinti kitus melstis už kitus, taip plečiant užtarimo maldos tarnystę bendruomenėje.

Dvasiniai vaisiai

Reguliari praktika melstis už kitus ir prašyti kitų maldos neša gausių dvasinių vaisių:

 1. Gilėja santykis su Dievu per nuolatinę maldą.
 2. Auga meilė ir rūpestis kitais.
 3. Stiprėja tikėjimo bendruomenės ryšiai.
 4. Ugdomas nuolankumas ir tarpusavio priklausomybė.
 5. Patiriama Dievo ištikimybė ir maldos atsakymai.
 6. Auga dėkingumas ir džiaugsmas matant Dievo veikimą.

Ši praktika taip pat padeda mums labiau suprasti Kristaus užtarimo tarnystę už mus (Rom 8,34; Hbr 7,25).

Iššūkiai ir klausimai

Nepaisant maldos už kitus svarbos, kyla ir tam tikrų iššūkių bei klausimų:

 1. Kaip suderinti maldą už kitus su pagarba jų privatumui?
 2. Ką daryti, kai atrodo, kad maldos lieka neatsakytos?
 3. Kaip išvengti maldos tapimo paviršutiniška ar mechaniška praktika?
 4. Kaip subalansuoti maldą už kitus su asmenine malda?
 5. Kaip reaguoti, kai žmonės prašo melstis už dalykus, kurie atrodo prieštaraujantys Dievo valiai?

Šie klausimai kviečia mus giliau apmąstyti maldos prigimtį ir mūsų santykį su Dievu bei kitais.

Išvados

“Melskis už mane” prašymas krikščionybėje atspindi gilų tikėjimą maldos galia ir tikinčiųjų bendruomenės svarbą. Tai ne tik paprastas prašymas, bet kvietimas į gilesnį santykį su Dievu ir artimaisiais. Malda už kitus yra galingas meilės, užuojautos ir tikėjimo išraiškos būdas.

Ši praktika primena mums, kad nesame vieni savo dvasiniame kelyje. Mes esame pašaukti nešti vieni kitų naštas (Gal 6,2) ir palaikyti vieni kitus maldoje. Taip mes tampame Dievo malonės ir meilės kanalais pasaulyje.

Galiausiai, “melskis už mane” prašymas ir atsiliepimas į jį yra būdas dalyvauti Dievo karalystės kūrime. Tai liudijimas pasauliui apie Dievo meilę ir Jo veikimą per savo žmones. Tegul ši praktika ir toliau stiprina Bažnyčią ir neša gausių vaisių tikinčiųjų gyvenimuose.