Katalikų ir Krikščionių Skirtumai

0
20
Katalikų ir Krikščionių Skirtumai

Katalikybė ir Krikščionybė: Skirtumai ir Panašumai

Turinys

 1. Įvadas
 2. Katalikybės ir Krikščionybės Apibrėžimai
 3. Katalikų Bažnyčios Hierarchija
 4. Protestantų Reformacijos Poveikis
 5. Katalikų ir Protestantų Sakramentai
 6. Pagrindiniai Skirtumai tarp Katalikybės ir Protestantizmo
 7. Išvados

Įvadas

Krikščionybė, viena didžiausių pasaulio religijų, per amžius išsišakojo į įvairias denominacijas, iš kurių dvi pagrindinės yra katalikybė ir protestantizmas. Šiame straipsnyje nagrinėsime šių dviejų krikščionybės šakų skirtumus ir panašumus, aptardami jų istoriją, struktūrą ir pagrindines doktrinas.

Katalikybės ir Krikščionybės Apibrėžimai

Krikščionybė yra monoteistinė religija, pagrįsta Jėzaus Kristaus mokymu ir gyvenimu. Ji apima įvairias denominacijas, įskaitant katalikybę, protestantizmą ir ortodoksiją. Katalikybė, savo ruožtu, yra viena iš krikščionybės šakų, kurios centras yra Romos katalikų bažnyčia, vadovaujama popiežiaus.

Nors katalikybė yra krikščionybės dalis, ne visi krikščionys yra katalikai. Šis skirtumas dažnai kelia painiavą, tačiau svarbu suprasti, kad katalikybė yra specifinė krikščionybės forma su savitomis tradicijomis, doktrinomis ir praktika.

Katalikų Bažnyčios Hierarchija

Katalikų Bažnyčios hierarchija yra sudėtinga struktūra, kuri, kaip tikima, atspindi Kristaus veikimą per įšventintus asmenis. Ši hierarchija yra vienas iš pagrindinių katalikybės bruožų, skiriančių ją nuo kitų krikščionybės šakų.

Katalikų Bažnyčios hierarchiją sudaro:

 1. Popiežius – Bažnyčios vadovas ir Šv. Petro įpėdinis
 2. Vyskupai – atsakingi už vyskupijas
 3. Kunigai – tarnauja parapijose
 4. Diakonai – padeda kunigams ir vyskupams

Be šių įšventintų tarnautojų, Bažnyčios struktūroje svarbų vaidmenį atlieka ir pasauliečiai, kurie, nors ir nėra įšventinti, dalyvauja Bažnyčios misijoje.

Visuotinė Bažnyčia yra suskirstyta į dalines Bažnyčias, dažniausiai vadinamas vyskupijomis, kurios yra įkurtos teritoriniu pagrindu. Ši struktūra užtikrina efektyvų Bažnyčios valdymą ir dvasinės pagalbos teikimą tikintiesiems visame pasaulyje.

Protestantų Reformacijos Poveikis

Protestantų reformacija, prasidėjusi 1517 m. su Martino Lutherio 95 tezėmis, turėjo milžinišką poveikį ne tik krikščionybei, bet ir visai Vakarų visuomenei. Ši revoliucija religijos srityje sukėlė gilių pokyčių teologijoje, kultūroje ir politikoje.

Pagrindiniai protestantų reformacijos padariniai:

 1. Romos katalikų bažnyčios monopolio sugriovimas
 2. Įvairių protestantų denominacijų atsiradimas
 3. Biblijos vertimas į vietines kalbas
 4. Raštingumo lygio kilimas ir švietimo prioritetizavimas
 5. Nacionalizmo augimas ir modernių valstybių formavimasis
 6. Spausdinimo preso technologijos panaudojimas idėjų sklaidai
 7. Propagandos koncepcijos išplėtojimas

Nors oficialiai reformacija baigėsi su Vestfalijos taika 1648 m., jos pasekmės tęsėsi ir toliau, formuodamos šiuolaikinį pasaulį ir krikščionybės kraštovaizdį.

Katalikų ir Protestantų Sakramentai

Vienas iš pagrindinių skirtumų tarp katalikybės ir protestantizmo yra požiūris į sakramentus. Šis skirtumas atspindi gilesnius teologinius nesutarimus tarp šių dviejų krikščionybės šakų.

Katalikų Bažnyčia pripažįsta septynis sakramentus:

 1. Krikštas
 2. Sutvirtinimas
 3. Eucharistija
 4. Atgaila
 5. Ligonių patepimas
 6. Šventimų
 7. Santuoka

Katalikai tiki, kad šiuos sakramentus įsteigė pats Jėzus Kristus ir perdavė Bažnyčiai kaip regimus ženklus Dievo malonei gauti.

Tuo tarpu dauguma protestantų denominacijų pripažįsta tik du sakramentus:

 1. Krikštas
 2. Eucharistija (Komunija)

Protestantai mano, kad tik šiuos du sakramentus įsteigė Kristus ir jie yra aiškiai aprašyti Naujajame Testamente.

Pagrindiniai Skirtumai tarp Katalikybės ir Protestantizmo

Be skirtingo požiūrio į sakramentus, yra ir kitų svarbių skirtumų tarp katalikybės ir protestantizmo:

 1. Autoritetas: Katalikai pripažįsta Bažnyčios tradiciją ir Magisteriumą (oficialų Bažnyčios mokymą) kaip autoritetingus šaltinius šalia Šventojo Rašto. Protestantai dažniausiai laikosi principo “Sola Scriptura” (tik Raštas), teigdami, kad Biblija yra vienintelis autoritetingas tikėjimo šaltinis.
 2. Marijos vaidmuo: Katalikai ypatingai gerbia Mergelę Mariją ir tiki jos Nekaltuoju Prasidėjimu bei Dangun Ėmimu. Protestantai, nors ir gerbia Mariją kaip Jėzaus motiną, nepripažįsta šių doktrinų.
 3. Šventųjų garbinimas: Katalikai meldžiasi šventiesiems kaip užtarėjams, o protestantai dažniausiai atmeta šią praktiką.
 4. Popiežiaus vaidmuo: Katalikai pripažįsta popiežių kaip Bažnyčios vadovą ir Šv. Petro įpėdinį. Protestantai šio autoriteto nepripažįsta.
 5. Kunigystė: Katalikų kunigai privalo laikytis celibato, o daugelyje protestantų denominacijų kunigai (arba pastoriai) gali tuoktis. Be to, kai kuriose protestantų bažnyčiose moterys gali būti šventikėmis.
 6. Eucharistijos supratimas: Katalikai tiki transsubstanciacija – kad duona ir vynas per Mišias iš tikrųjų tampa Kristaus kūnu ir krauju. Protestantai dažniausiai laiko Eucharistiją simboline arba dvasine praktika.

Išvados

Nors katalikybė ir protestantizmas turi daug skirtumų doktrinose ir praktikose, abi šios krikščionybės šakos remiasi tikėjimu į Jėzų Kristų kaip Išganytoją ir Šventuoju Raštu kaip Dievo žodžiu. Šie skirtumai atspindi ilgą ir sudėtingą krikščionybės istoriją bei skirtingas teologines interpretacijas.

Svarbu pabrėžti, kad nepaisant skirtumų, pastaraisiais dešimtmečiais tarp katalikų ir protestantų vyksta ekumeninis dialogas, siekiant geresnio tarpusavio supratimo ir vienybės Kristuje. Šis dialogas rodo, kad nepaisant istorinių ir teologinių skirtumų, abi pusės pripažįsta bendrus krikščioniškus pagrindus ir siekia bendradarbiauti sprendžiant šiuolaikinio pasaulio iššūkius.

Galiausiai, tiek katalikybė, tiek protestantizmas yra svarbios krikščionybės šakos, kurios ir toliau formuoja milijonų žmonių visame pasaulyje dvasinį gyvenimą ir pasaulėžiūrą. Jų skirtumai ir panašumai atspindi krikščionybės įvairovę ir turtingumą, primindami mums apie nuolatinę religijos evoliuciją ir jos gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio, išlaikant esmines tikėjimo tiesas.