Trumpas pradžiamokslis ir poteriai

3
6452

 

VARDAN DIEVO – Tėvo + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Viešpaties malda:

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti
ir gelbėk mus nuo pikto. Amen
Angelo pasveikinimas:

Sveika, Marija, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus, nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą.
Amen.
Dešimt Dievo įsakymų:

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
10. Negeisk svetimo turto.

Didysis įsakymas:

MYLĖK VIEŠPATĮ DIEVĄ visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, mylėk kiekvieną žmogų taip kaip save.

 

Bažnyčios priesakai:

I. Sekmadieniias ir kitomis įsakytų švenčių dienomis dalyvauk šventose Mišiose ir susilaikyk nuo sunkių fizinių darbų.
II. Bent kartą per metus atlik išpažintį.
III. Bent apie Velykas priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
IV. Laikykis Bažnyčios nustatytų pasninkų.
V. Paremk Bažnyčią.

 

Sakramentai, – Kristaus įsteigtieji ženklai, kuriais gauname Dievo malonę:

 1. Krikštas.
 2. Sutvirtinimas.
 3. Eucharistija.
 4. Atgaila ir Sutaikinimas.
 5. Ligonių patepimas.
 6. Kunigystė (įšventinimas).
 7. Santuoka.

Kad atgaila būtų gera, reikia:

 1. Atsiminti savo nuodėmes.
 2. Gailėtis dėl nuodėmių.
 3. Tvirtai pasiryžti nebe nusidėti.
 4. Atlikti išpažintį.
 5. Atsilyginti ir taisytis.

 

Trys dieviškosios dorybės, vienijančios mus su Dievu: 1. Tikėjimas, 2. Viltis, 3. Meilė.

 

Žymiausieji geri darbai:

Malda. Pasninkas. Išmalda.

 

Pagrindinės dorybės, gero charakterio pagrindas: 1. Išmintingumas, 2. teisingumas, 3. tvirtumas, 4. susivaldymas.

 

Gražiausios žmogaus dorybės:

1. Nuolankumas, 2. dosnumas, 3. skaistumas, 4. romumas, 5. meilingumas, 6. saikingumas, 7. uolumas.

 

Septynios didžiosios ydos (priešingos gražiausioms dorybėms): 1. Puikybė. 2. Gobšumas. 3. Gašlumas. 4. Rūstumas. 5. Pavydas. 6. Nesaikingumas valgant ar geriant. 7. Tingumas.

 

Septyni gailestingumo darbai sielai:

1. Abejojančiam patarti. 2. Nemokantį pamokyti. 3. Pikta darantį sudrausti. 4. Nuliūdusį paguosti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

 

Septyni gailestingumo darbai:

1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Ligonį aplankyti. 6. Kalinį sušelpti. 7. Mirusį palaidoti.

 

Apaštalų tikėjimo išpažinimas:

 

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėje; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

 

Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

 

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,  prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;  gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.  Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. (nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu  priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame)  Valdant Poncijui Pilotui,  jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,  trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.  Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.
Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,  kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

 

Švč. Trejybės pagarbinimas:

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen

 

ŠVČ. SAKRAMENTO PAGARBINIMAS:

Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

Kaip atlikti išpažintį

 

Pirmiausia reikia prieiti prie klausyklos, kurioje sėdi kunigas langelio, atsiklaupti ant kelių ir persižegnoti tariant žodžius: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios Amen.
Po to pasakome: Garbė Jėzui Kristui, o kunigas atsako: Per amžius Amen.
Sekantys žodžiai: Išpažinties paskutinį kartą buvau prieš…(nurodoma kada paskutinį kartą ėjote išpažinties, jei pirmą, pasakoma kad pirmą kartą), Gerajam Dievui nusidėjau šiomis nuodėmėmis… (išvardijamos nuodėmės). Daugiau neprisimenu, gailiuosi, prašau atgailos ir išrišimo.  
Tada kunigas pasako jums skirtą patarimą ir kiek bei kokių maldelių sukalbėti už padarytas nuodėmes – paskiria atgailą. Tada kunigas meldžiasi už jus, o mes atgailos ženklan, tyliai sakome, dešine ranka mušdamiesi į krūtinę: Viešpatie pasigailėk manęs nusidėjėlio ( -ės). Kunigas teikdamas išrišimą žegnoja jus, tad reikia persižegnoti kai prieš jus daromas kryžiaus ženklas. Kai kunigas pabeldžia, tada galima nueiti ir grįžti į savo vietą atlikti paskirtos atgailos.