Amžinybės perspektyva: žvilgsnis iš Amžinojo paveikslo

0
27
Amžinybės perspektyva
 1. Įvadas
 2. Laikino ir amžino kontrastas
 3. Pauliaus mokymas 2 Korintiečiams
 4. Minčių nukreipimas į dangų Kolosiečiams laiške
 5. Gyvenimo trumpumas ir amžinybės ilgumas
 6. Amžinybės perspektyva išbandymų akivaizdoje
 7. Prioritetų perkainojimas
 8. Amžinųjų turtų siekimas
 9. Kasdienių sprendimų priėmimas
 10. Viltis anapus mirties
 11. Išvados

Įvadas

Krikščionys yra raginami žvelgti į savo gyvenimą iš amžinybės perspektyvos – suvokiant, kad šis žemiškasis gyvenimas yra laikinas ir trumpas, palyginus su amžinybe, kuri laukia tikinčiųjų. Šventasis Raštas, ypač apaštalo Pauliaus laiškai, primena, kad žemiškieji išbandymai, džiaugsmai ir rūpesčiai nublanksta amžinybės šviesoje. Šiame straipsnyje patyrinėsime, ką reiškia gyventi su amžinybės perspektyva ir kaip tai keičia mūsų kasdienius prioritetus bei sprendimus.

Laikino ir amžino kontrastas

Biblijoje dažnai priešpastatoma tai, kas laikina, su tuo, kas amžina. Laikinumas siejamas su žemiškuoju gyvenimu, kūniškais poreikiais ir troškimais, materialiais dalykais. Amžinybė siejama su Dievu, Jo karalyste, dvasinėmis realijomis. Pavyzdžiui, Jokūbo laiške skaitome: “Juk kas yra jūsų gyvenimas? Jūs esate garas, trumpam pasirodantis ir paskui išnykstantis” (Jok 4,14). Šie žodžiai primena mūsų egzistencijos trapumą ir laikinumą žemiškajame gyvenime.

Kita vertus, Dievas ir Jo pažadai yra amžini. Izaijo knygoje skaitome: “Žolė sudžiūsta, gėlė nuvysta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius” (Iz 40,8). Šis kontrastas tarp laikinumo ir amžinumo kviečia tikinčiuosius permąstyti savo prioritetus. Ar gyvename dėl to, kas praeinantis, ar dėl to, kas išlieka amžinai?

Pauliaus mokymas 2 Korintiečiams

Vienas iš ryškiausių amžinybės perspektyvos mokymų randamas Pauliaus antrajame laiške korintiečiams. Jis rašo: “Todėl mes nenusilpstame, bet jei mūsų išorinis žmogus ir nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Mūsų dabartinis lengvas sielvartas ruošia mums neapsakomai didingą amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji – amžini” (2 Kor 4,16-18).

Šioje ištraukoje Paulius pripažįsta kūniškojo gyvenimo iššūkius – “išorinis žmogus nyksta”. Tačiau jis iškelia vidinį atsinaujinimą, kuris vyksta tikinčiojo gyvenime, artėjant prie amžinybės. Dabartiniai išbandymai (“lengvas sielvartas”) atrodo nereikšmingi, palyginus su “neapsakomai didinga amžinąja garbe”, kuri laukia ištikimai su Kristumi gyvenusių.

Minčių nukreipimas į dangų Kolosiečiams laiške

Panašią žinią Paulius perteikia ir Kolosiečių laiške: “Jei esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne kas žemėje” (Kol 3,1-2). Šie žodžiai ragina tikinčiuosius nukreipti savo mintis ir troškimus į dangų, į Kristų.

Krikščionių pašaukimas – gyventi su amžinybės perspektyva, suvokiant, kad tikroji tėvynė yra danguje. Tai nereiškia žemiškojo gyvenimo nuvertinimo ar atsisakymo nuo atsakomybių. Priešingai, tai kviečia sąmoningai rinktis ir gyventi taip, kad mūsų prioritetai, vertybės ir sprendimai atspindėtų amžinąsias realijas.

Gyvenimo trumpumas ir amžinybės ilgumas

Šventasis Raštas dažnai primena žemiškojo gyvenimo trumpumą. Psalmėje skaitome: “Iš tiesų kiekvienas žmogus – tai tik atodūsis, kiekvienas praeina it šešėlis” (Ps 39,7). Šis suvokimas, kad mūsų dienos žemėje yra suskaičiuotos, gali kelti nerimą ar net baimę.

Tačiau amžinybės perspektyva šį trumpumą nušviečia nauja šviesa. Palyginus su amžinybe, net ilgiausias žemiškasis gyvenimas tėra akimirka. Tai nereiškia, kad ši akimirka nereikšminga – priešingai, būtent dėl savo trumpumo ji tampa neįtikėtinai vertinga. Kaip naudojame savo ribotą laiką žemėje, lemia mūsų amžinąjį likimą.

Amžinybės perspektyva išbandymų akivaizdoje

Krikščionims, susiduriantiems su sunkumais, persekiojimais ar net mirtimi dėl savo tikėjimo, amžinybės perspektyva suteikia stiprybės ir paguodos. Pirmame Petro laiške skaitome: “Todėl džiūgaukite, nors dabar, jei reikia, trumpai nuliūstame dėl įvairių išmėginimų, kad jūsų išbandytas tikėjimas būtų brangesnis už pranykstantį, nors ir ugnimi išgrynintą auksą ir išsiugdytumėte gyriui, garbei ir šlovei, kai apsireikš Jėzus Kristus” (1 Pt 1,6-7).

Žinojimas, kad dabartiniai išbandymai yra laikini, o Kristaus šlovė – amžina, leidžia tikintiesiems ištverti net sunkiausius momentus. Jų kančios įgyja prasmę ir vertę amžinybės šviesoje. Taip pat suvokimas, kad Kristus jau nugalėjo mirtį ir kad Jo prisikėlimas laukia visų tikinčiųjų, suteikia nepajudinamą vilties pamatą.

Prioritetų perkainojimas

Gyvenimas su amžinybės perspektyva iš esmės keičia mūsų prioritetus. Tai, kas atrodė taip svarbu – karjera, statusas, materialinė gerovė – nublanksta amžinybės akivaizdoje. Kita vertus, dalykai, kuriuos dažnai nuvertiname – santykiai, tarnavimas, dvasinis augimas – įgyja didesnę reikšmę.

Jėzus savo pamoksluose dažnai kvietė permąstyti, kam skiriame savo laiką ir energiją. Kalbėdamas apie rūpinimąsi materialiniais dalykais, Jis sakė: “Verčiau sukraukite lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys nesunaikina ir kur vagys neįsilaužia ir nepavagia. Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis” (Mt 6,20-21). Šie žodžiai ragina investuoti į tai, kas išliks amžinybėje – santykius, tikėjimą, meilės darbus.

Amžinųjų turtų siekimas

Gyvenimas su amžinybės perspektyva nereiškia visų žemiškųjų siekių atsisakymo. Tačiau tai reiškia siekių perkainojimą ir suderinimą su amžinaisiais tikslais. Jėzus, kalbėdamas apie turtus, sakė: “Negalite tarnauti Dievui ir mamonai” (Mt 6,24). Jis neragino atsisakyti turto apskritai, bet perspėjo apie jo keliamus pavojus ir prioritetų iškraipymą.

Paulius savo laiškuose taip pat ragina siekti “amžinųjų turtų”. Laiške Timotiejui jis rašo: “Įsakyk turtingiesiems šiame gyvenime nesididžiuoti ir pasitikėti ne laikinais turtais, bet gyvuoju Dievu, kuris mums dosniai visko duoda mėgautis. Tegul jie daro gera, tebūna turtingi gerais darbais” (1 Tim 6,17-18). Šie žodžiai ragina suvokti turtus kaip priemonę tarnauti ir daryti gera, o ne kaip gyvenimo tikslą.

Kasdienių sprendimų priėmimas

Amžinybės perspektyva veikia ne tik didelius gyvenimo pasirinkimus, bet ir kasdienius sprendimus. Ji primena mums, kad kiekviena diena, kiekviena akimirka turi amžinybės dimensiją. Paulius kolosiečiams rašo: “Ką tik darytumėt, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite atlygį – palikimą” (Kol 3,23-24).

Šie žodžiai suteikia kasdienybei naują prasmę. Mūsų darbai, santykiai, poilsis – viskas gali tapti maldos ir tarnystės forma. Net menkiausios mūsų pastangos įgyja amžinąją vertę, kai atliekame jas Kristui. Taip amžinybės perspektyva perkeičia mūsų kasdienybę, suteikdama daugiau sąmoningumo ir tikslo.

Viltis anapus mirties

Galiausiai, amžinybės perspektyva suteikia nepajudinamą viltį, žvelgiant į mirtį. Paulius rašo: “Jei gyvename – Viešpačiui gyvename, jei mirštame – Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame – esame Viešpaties” (Rom 14,8). Krikščionių viltis siekia anapus kapo – į amžinąjį gyvenimą su Kristumi.

Kristaus prisikėlimas yra šios vilties pagrindas. Paulius primena, kad “jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas” (1 Kor 15,16-17). Tačiau Kristaus pergalė prieš mirtį užtikrina amžinąją ateitį visiems tikintiesiems.

Išvados

Amžinybės perspektyva yra esminis krikščioniškojo gyvenimo matmuo. Ji kviečia žvelgti anapus laikinų ir matomų dalykų, į amžinąsias ir neregimąsias realijas. Šis žvilgsnis keičia mūsų prioritetus, sprendimus ir kasdienybę, nukreipdamas juos į amžinuosius dalykus.

Gyvenimas su amžinybės perspektyva neatitolina mūsų nuo žemiškojo gyvenimo, bet suteikia jam gilesnę prasmę ir tikslą. Kiekviena akimirka tampa proga tarnauti, mylėti, augti tikėjime. Net išbandymų akivaizdoje amžinybės viltis suteikia stiprybės ir paguodos.

Pauliaus žodžiai korintiečiams ir kolosiečiams skamba kaip raginimas mums šiandien: žiūrėkime ne to, kas regima ir laikina, bet to, kas neregima ir amžina. Tegul ši perspektyva perkeičia mūsų širdis ir gyvenimus, kad galėtume tikrai gyventi kaip amžinybės piliečiai jau čia, žemėje.