Poteriai už mirusius

0
3346

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mirusius!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji mergelių Mergele,

Šventieji angelai ir arkangelai, R. melskite už mirusius!

Šventieji patriarchai ir pranašai,

Šventieji apaštalai ir evangelistai,

Šventieji Viešpaties mokiniai,

Šventieji kankiniai ir kankinės,

Šventieji vyskupai ir išpažinėjai,

Šventieji Bažnyčios mokytojai,

Šventieji kunigai ir levitai,

Šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai,

Šventosios mergelės ir našlės,

Visi Dievo šventieji ir šventosios,

Būk mirusiems malonus, R. atleisk jiems, Viešpatie!

Nuo visokio pikto, R. gelbėk mirusius, Viešpatie!

Nuo Tavo rūstybės,

Nuo velnio galybės,

Nuo skaistyklos kančių,

Savo šventuoju įsikūnijimu,

Savo šventuoju kryžiumi ir kančia,

Savo mirtimi ir palaidojimu,

Savo garbingu prisikėlimu iš numirusių,

Savo stebuklingu įžengimu į dangų,

Mes nusidėjėliai, už kenčiančias vėles, R. meldžiam Tave, Viešpatie!

Už vyskupų, kunigų ir visų dvasininkų vėles,

Už karalių, kunigaikščių ir visos žemiškos vyresnybės vėles,

Už tėvų, brolių, seserų ir mūsų giminaičių vėles,

Už mirusius, kurie ką nors gera padarė mūsų sielai ar kūnui,

Už mirusius, kuriuos labai mylėjome ir kurie, gyvendami žemėje, mus mylėjo,

Už mirusius, kurie mums arba mes jiems buvome priešais,

Už mirusius, kurie dėl mūsų kaltės ar papiktinimo kenčia kančias skaistykloje,

Už mirusius, kurie netikėtai paliko šį pasaulį,

Už mirusius, kurie skirdamiesi su kūnu neturėjo reikalingų nuopelnų,

Už mirusius, kurie mirė mūsų namuose ar šioje parapijoje,

Už mirusius, kurių kūnai palaidoti šios parapijos kapuose,

Už mirusius, kurie nebuvo krikščioniškai palaidoti,

Už bažnyčios ir kitų šventųjų vietų geradarių vėles,

Už mirusius, kurie gyvi būdami, dievobaimingai meldėsi už mirusius,

Už mirusius, kurie ilgai kentėjo sunkias kančias,

Už mirusius, kurie iš giminių ir draugų laukia pagalbos, bet nesulaukia,

Už mirusius, visų apleistus ir jokios pagalbos neturinčius,

Už mirusius, už kuriuos labiausiai privalome melstis,

Už mirusius, kuriuos išgelbėję, galime gauti iš jų tokią pat pagalbą,

Už mirusius, už kuriuos Tu, Viešpatie, labiausiai nori, kad melstumės,

Visų mirusių tikinčiųjų vėles į amžinąjį atilsį priimti teikis,

Visus gyvuosius melstis už mirusius paskatinti teikis,

Visas šventąsias Mišias, už mirusius aukojamas, maloniai priimti teikis,

Kenčiančioms vėlėms palinksminti ir jas iš skaistyklos išvesti savo angelus nusiųsti teikis,

Mūsų nevertas maldas priimti teikis,

Dievo Sūnau ir gailestingumo Dieve, R. meldžiam Tave, pasigailėk mirusių!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems atilsį!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems atilsį!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems amžiną atilsį!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

V. Nuo pragaro vartų. R. Išgelbėk mirusius, Viešpatie!

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Viešpatie, Tu šventojoje drobulėje, į kurią Juozapas iš Arimatėjos nuėmęs nuo kryžiaus suvyniojo Tavo švenčiausiąjį Kūną, teikeisi įspausti savo kančios ženklus ir savo švenčiausiojo kūno žaizdas. Meldžiame Tave, meilingai suteik, kad per Tavo kryžių ir mirtį būtume nuvesti į garbingą prisikėlimą, o mirusiųjų vėlės gautų amžinąjį atilsį dangaus karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ

 

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju. Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį. Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime. Marija, daugybė vėlių skaistykloje nekantriai laukia, kad joms padėtume savo malda ir nuopelningais darbais. Dėl Jėzaus Kristaus meilės jų vardu mes keliame savo akis ir širdis į Tave, meilingoji visų tikinčiųjų Motina. Duok, kad mūsų maldos būtų išklausytos. Savo motinišku užtarimu suteik joms galią paliesti mūsų Išganytojo Jėzaus Širdį. Tavo nepasiekiamai didis šventumas tegu stoja mūsų menkumo vieton, Tavo meilė tepakeičia mūsų šaltumą, Tavo jėga – mūsų silpnumą. Dangaus Karaliene, duok, kad greit išsipildytų mirusiųjų vėlių karščiausias troškimas pasiekti palaimingąjį Dievo regėjimą. Geroji Motina, mes ypatingai prašome už vėles mūsų giminaičių, už kunigų, visų, kurie Tavo garbinimą skatino, tų, kurie kitiems gera darė ir juos užjautė, galiausiai už vėles tų, kurie visų užmiršti. Duok, kad vieną dieną mes visi kartu pasiektume dangų ir galėtume Tavo palaimingoje akivaizdoje kartu su šventaisiais džiaugtis, jog turime Dievą. Tuomet be galo Tau dėkosime, geroji Motina, nuolatine Guodėja, už visas Tavo suteiktas malones. Amen.

 

MALDA UŽ MIRUSIUS

 

Meilingasis Jėzau, nuolankiai prašau Tavęs: paaukok savo amžinajam Tėvui už vargšes vėles skaistykloje tą Brangiausiąjį Kraują, kuris tekėjo iš Tavo garbingojo Kūno žaizdų, taip pat savąją agoniją ir mirtį. Sopulingoji Mergele Marija, ir Tu primink amžinajam Tėvui savo mylimojo Sūnaus kančias, visus vaitojimus, ašaras ir baisų skausmą, kurį iškentėjai jį nukryžiuojant. Dėl jūsų nuopelnų vėlės, kurios kankinasi karštoje skaistyklos liepsnoje, tesulaukia atilsio. Tebūna jos išvaduotos iš to vargingo kalėjimo, tegul jas danguje apgaubia šlovė, kad jos amžinai garbintų Dievo gailestingumą. Amen.

 

MALDA UŽ MIRUSIUS TĖVUS (Iš gedulinių Mišių)

 

Deus, qui nos patrem et matrem honoráre præcepísti: miserére cleménter animábus patris et matris meæ eorúmque peccáta dimítte (vel ánimæ patris mei eiúsque peccáta dimítte, vel ánimæ matris meæ eiúsque peccáta dimítte): meque eos (vel eum, vel eam) in ætérnæ claritátis gáudio fac vidére. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.Dieve, Tu įsakei mums gerbti savo tėvą ir motiną. Maloningai pasigailėk mano tėvo ir motinos vėlių, atleisk mano ir jų nuodėmes (arba mano tėvo vėlės ir atleisk jo nuodėmes, arba mano motinos vėlės ir atleisk jos nuodėmes) ir leisk jiems (arba jam, arba jai) kartu su manimi regėti amžinosios šlovės džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

DIDVYRIŠKAS MEILĖS AKTAS

 

Skaistykloje kenčiančios vėlės yra didžiausi vargšai, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Jos negali melstis už save, todėl jų baisias kančias sutrumpinti galime tik mes, gyvieji. Daugelis šventųjų ragino atlikti didvyrišką meilės aktą: skirti toms vargšėms sieloms visų savo nuopelningų darbų ir kentėjimų vertę, visus mūsų gaunamus atlaidus, taip pat visas maldas ir darbus, kurie bus skirti mūsų pačių vėlei po mūsų mirties. Tokį aktą atlikusi siela tikrai neturės pati daugiau kentėti skaistykloje – priešingai, šis aktas yra be galo maloni dovana Dievui, kuri neliks neatlyginta.

 

Dangiškasis Tėve! Vienydamasis su Jėzaus ir Marijos nuopelnais, aš aukoju Tau už vargšes vėles skaistykloje visus savo gyvenimo nuopelningus darbus, taip pat visus darbus, kurie bus paaukoti už mane po mano mirties. Šiuos darbus aš perduodu į Nekaltosios Mergelės Marijos rankas, kad ji pritaikytų juos toms sieloms, kurias jos išmintis ir motiniška meilė pirmiausiai nori išvaduoti iš skaistyklos. Dieve, maloningai priimk šią auką ir padėk man kasdien augti Tavo malonėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.