Pagrindinės maldos

0
184
Pagrindinės maldos

Krikščionybėje malda yra neatsiejama tikėjimo dalis, leidžianti tikintiesiems bendrauti su Dievu. Šiame straipsnyje pateikiame visapusišką pagrindinių maldų, kurias kiekvienas krikščionis turėtų mokėti, apžvalgą.

Kryžiaus ženklas

„VARDAN DIEVO – Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.“ Tai yra malda, pradedanti ir baigianti kiekvieną maldos laiką, primindama tikėjimą Šventąja Trejybe.

Tėve mūsų

„TĖVE MŪSŲ kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas teateinie Tavo karalystė teesie Tavo valia kaip danguje taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.“ Tai viena svarbiausių krikščionių maldų, mokoma Jėzaus Kristaus, kurią jis davė savo sekėjams kaip maldo pavyzdį.

Angelo pasveikinimas Marijai

„SVEIKA MARIJA malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija Dievo Motina melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.“ Ši malda yra skirta Šventajai Mergelei Marijai, prašant jos užtarimo.

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

„TIKIU Į DIEVĄ Tėvą visagalį dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų vienatinį jo Sūnų mūsų Viešpatį kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios gimė iš Mergelės Marijos kentėjo prie Poncijaus Piloto buvo prikaltas prie kryžiaus numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią šventąją visuotinę Bažnyčią šventųjų bendravimą nuodėmių atleidimą kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.“ Ši malda išreiškia krikščionių tikėjimo pagrindus ir yra svarbus tikėjimo išpažinimo aktas.

Bažnyčios įsakymai

 1. Sekmadieniais ir kitomis privalomų švenčių dienomis dalyvauk šventose Mišiose ir susilaikyk nuo darbų ar veiklos galinčių trukdyti šias dienas pašventinti.
 2. Bent kartą per metus atlik išpažintį.
 3. Bent apie Velykas priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
 4. Laikykis Bažnyčios nustatytų pasninkų.
 5. Padėk išlaikyti savo Bažnyčią. Šie įsakymai rodo, kaip praktikuoti tikėjimą kasdieniame gyvenime, dalyvaujant Bažnyčios sakramentuose ir apeigose.

Katalikiškas pasisveikinimas ir atsisveikinimas

 • Pasisveikinimas: „Garbė Jėzui Kristui!“ – Atsakymas: „Per amžius! Amen.“
 • Atsisveikinimas: „Su Dievu!“ Tai tradiciniai krikščioniški pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžiai, išreiškiantys tikėjimą ir pagarba.

Svarbiausios tikėjimo tiesos

 1. Yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.
 2. Dievas Sūnus yra tapęs žmogumi ir numiręs dėl mūsų išganymo.
 3. Dievas yra gailestingas ir teisingas.
 4. Žmogaus siela yra nemirtinga. Šios tikėjimo tiesos yra krikščionybės doktrinos pamatas, apibrėžiantis jos esminius tikėjimo principus.

Švenčiausiosios Trejybės ir Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimas

 • Trejybės pagarbinimas: „GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.“
 • Sakramento pagarbinimas: „GARBINKIME ŠVENČIAUSIĄJĮ SAKRAMENTĄ Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados ir per amžius. Amen.“ Šios maldos skiriamos Dievo garbinimui ir pagarbai, išreiškiant tikėjimą ir dėkingumą.

Sakramentai

 1. Krikštas.
 2. Sutvirtinimas.
 3. Eucharistijos (Švenčiausiasis) Sakramentas.
 4. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas.
 5. Ligonių patepimas.
 6. Šventimų (kunigystės) sakramentas.
 7. Santuoka. Kiekvienas sakramentas turi savo reikšmę ir vietą krikščionio gyvenime, simbolizuodamas Dievo malonę ir dvasinį augimą.

Dievo įsakymai

 1. Neturėk kitų dievų tik mane vieną.
 2. Netark Dievo vardo be reikalo.
 3. Švęsk sekmadienį.
 4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
 5. Nežudyk.
 6. Nepaleistuvauk.
 7. Nevok.
 8. Nekalbėk netiesos.
 9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.
 10. Negeisk svetimo turto. Šie įsakymai formuoja moralinį ir etinį krikščionių elgesio pagrindą, remiantis Dievo valia ir nurodymais.

Didysis įsakymas

Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis; mylėk savo artimą kaip save patį. Šis įsakymas yra esminis viso krikščioniškojo etoso pagrindas, paraginantis meilę Dievui ir artimui laikyti gyvenimo prioritetu.

Pagrindinės dorybės

 1. Protingumas
 2. Teisingumas
 3. Tvirtumas
 4. Susivaldymas

Šios dorybės yra laikomos svarbiausiomis asmens charakterio savybėmis, skatinančiomis teisingą ir subalansuotą gyvenimo būdą.

Gražiausios dorybės

 1. Nuolankumas
 2. Dosnumas
 3. Skaistumas
 4. Romumas
 5. Meilingumas
 6. Saikingumas
 7. Uolumas

Šios dorybės atspindi vidinę asmenybės brandą ir dvasinę tobulumą.

Pavojingiausios ydos

 1. Puikybė
 2. Gobšumas
 3. Gašlumas
 4. Rūstumas
 5. Pavydas
 6. Rajumas
 7. Tingumas

Šios ydos yra laikomos pagrindinėmis kliūtimis dvasiniam tobulėjimui ir moralinei gyvenimo kokybei.

Gailestingumo darbai kūnui

 1. Išalkusį pavalgydinti
 2. Ištroškusį pagirdyti
 3. Nuogą aprengti
 4. Keleivį priimti
 5. Ligonį slaugyti
 6. Kalinį aplankyti
 7. Mirusį palaidoti

Šie darbai yra praktiškas meilės ir gailestingumo išreiškimas, padedantis tiems, kurie yra fizinėje būtinybėje.

Gailestingumo darbai sielai

 1. Nemokantį pamokyti
 2. Abejojančiam patarti
 3. Nuliūdusį paguosti
 4. Pikta darantį sudrausti
 5. Įžeidimus atleisti
 6. Kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones
 7. Melstis už gyvus ir mirusius

Šie darbai skatina dvasinę paramą ir pagalbą tiems, kurie to reikalauja, taip pat stiprina bendruomeniškumą ir empatiją.