Biblija ir depresija. Ar Biblija gali padėti, kai esu prislėgtas?

0
33
Ar Biblija gali padėti, kai esu prislėgtas?

Turinys:

 1. Įvadas
 2. Depresijos samprata ir biblinis požiūris
 3. Psalmės – vilties ir paguodos šaltinis
 4. Jobo knyga – kančios ir ištikimybės pavyzdys
 5. Jėzaus mokymas apie sielvartą ir paguodą
 6. Pauliaus laiškai – stiprybė silpnume
 7. Dvasinės praktikos, padedančios įveikti depresiją
 8. Dievo artumas ir meilė sunkiomis akimirkomis
 9. Bendruomenės svarba kovojant su depresija
 10. Profesionali pagalba ir biblinis požiūris
 11. Išvados

Įvadas

Depresija yra rimta ir skausminga patirtis, paliečianti daugybę žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties ar tikėjimo. Krikščionys, susiduriantys su depresija, neretai ieško paguodos ir vilties Šventajame Rašte. Šiame straipsnyje panagrinėsime, kaip Biblija gali padėti tiems, kurie kenčia nuo depresijos, kokie dvasiniai principai ir praktikos gali palengvinti jų naštą ir suteikti stiprybės.

Depresijos samprata ir biblinis požiūris

Depresija yra psichikos sveikatos sutrikimas, pasireiškiantis ilgalaikiu liūdesiu, beviltiškumu, energijos stoka, miego ir apetito pokyčiais, susidomėjimo ir džiaugsmo praradimu. Nors Biblijoje nėra tiesiogiai vartojamas terminas “depresija”, joje gausu pasakojimų apie žmones, patyrusius didelį sielvartą, kančią ir dvasinę tamsą.

Biblija pripažįsta, kad kančia ir liūdesys yra neišvengiama žmogaus gyvenimo dalis po nuopuolio. Tačiau ji taip pat skelbia vilties ir išgelbėjimo žinią, pabrėždama Dievo artumą kenčiantiesiems. Psalmėje skaitome: “Viešpats arti tų, kurių širdys palūžusios, jis gelbsti nusiminėlius” (Ps 34,19).

Psalmės – vilties ir paguodos šaltinis

Psalmės yra galingas paguodos ir vilties šaltinis tiems, kurie kenčia nuo depresijos. Daugelis psalmių autorių atvirai kalba apie savo skausmą, baimę, vienatvę ir apleistumo jausmą. Tačiau jie taip pat išreiškia pasitikėjimą Dievu, Jo apsauga ir gelbstinčia meile.

Pavyzdžiui, 42-oje psalmėje skaitome: “Kodėl nusimeni, mano siela, kam nerimastauju? Turėk vilties Dieve! Dar aš Jį šlovinsiu, savo Gelbėtoją ir Dievą” (Ps 42,6). Ši psalmė primena, kad net ir tamsiausiomis akimirkomis galime išlaikyti viltį ir pasitikėjimą Dievu, kuris yra mūsų gelbėtojas ir paguoda.

Jobo knyga – kančios ir ištikimybės pavyzdys

Jobo knyga yra vienas labiausiai jaudinančių pasakojimų Biblijoje apie žmogaus kančią ir ištikimybę. Jobas, nors ir prarado viską – turtą, šeimą, sveikatą – išliko ištikimas Dievui, nors ir turėjo daug klausimų ir abejonių. Jo istorija moko, kad kančia ne visada yra Dievo bausmė ar žmogaus nuodėmių pasekmė, o kartais – slėpininga Dievo plano dalis.

Jobo knygoje randame paguodžiančių žodžių tiems, kurie kenčia: “Žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas ir kad jis paskiausiai atsistos ant žemės. Nors mano oda sunaikinta, savo kūne aš regėsiu Dievą” (Job 19,25-26). Ši viltis amžinuoju gyvenimu ir tikėjimas Dievo ištikimybe gali padėti mums ištverti net sunkiausius išbandymus.

Jėzaus mokymas apie sielvartą ir paguodą

Jėzaus mokymas Evangelijose suteikia didelę paguodą kenčiantiems nuo depresijos. Jis pats patyrė kančią, atstūmimą ir vienatvę, todėl gali užjausti mūsų skausmą. Garsiajame Palaiminimų pamoksle Jėzus sako: “Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti” (Mt 5,4). Šis pažadas primena, kad Dievas yra ypatingai arti tų, kurie kenčia, ir kad jų sielvartas bus pakeistas paguoda.

Jėzus taip pat kviečia ateiti pas Jį visus, kurie yra pavargę ir prislėgti, pažadėdamas suteikti jiems atilsį (Mt 11,28). Jis siūlo ne lengvą gyvenimą be kančių, bet savo artumą, malonę ir jėgą jas ištverti. Tai paguodžianti žinia visiems, kurie stengiasi kovoti su depresija.

Pauliaus laiškai – stiprybė silpnume

Apaštalo Pauliaus laiškai taip pat suteikia vertingų įžvalgų apie kančios prasmę ir Dievo malonės pakankamumą. Pats Paulius patyrė daug išbandymų, ligų ir dvasinių kovų, tačiau jis atrado, kad Dievo jėga tobulai reiškiasi žmogaus silpnume (2 Kor 12,9). Ši tiesa gali padėti mums priimti savo trapumą ir pasikliauti Dievo stiprybe, kai jaučiamės silpni ir prislėgti.

Paulius taip pat primena, kad dabartiniai išbandymai negali būti lyginami su būsimąja garbe, kuri bus apreikšta mumyse (Rom 8,18). Ši amžinojo gyvenimo viltis gali padėti mums įveikti depresijos tamsą ir suteikti prasmės net skaudžiausiomis akimirkomis.

Dvasinės praktikos, padedančios įveikti depresiją

Be Biblijos skaitymų ir apmąstymų, yra daugybė dvasinių praktikų, kurios gali padėti kovojant su depresija. Malda – pokalbis su Dievu, padedantis išlieti širdį, išreikšti jausmus ir rasti paguodą. Psalmynas gali būti ypač naudingas meldžiantis, nes jame gausu nuoširdžių maldų visomis gyvenimo aplinkybėmis.

Dvasinė lectio divina – lėtas, kontempliatyvus Šventojo Rašto skaitymas – taip pat gali padėti atrasti Dievo balsą ir paguodą asmeniniame skausme. Kitos praktikos, tokios kaip pabuvimas gamtoje, dvasinis dienoraštis, meditacija ar giedojimas, taip pat gali suteikti ramybės ir stiprybės sunkiomis akimirkomis.

Dievo artumas ir meilė sunkiomis akimirkomis

Viena svarbiausių Biblijos žinių tiems, kurie kenčia nuo depresijos, yra ta, kad Dievas yra arti ir myli mus besąlygiškai. Pranašas Izaijas perteikia Dievo pažadą: “Nebijok, nes aš esu su tavimi, neatsigręžk, nes aš esu tavo Dievas. Aš tave stiprinu ir tau padėsiu, aš tave palaikysiu savo teisumo dešine” (Iz 41,10).

Ši žinia apie Dievo artumą ir paramą gali tapti stipriu inkariu kovoje su depresija. Net kai jaučiamės vieniši ar apleisti, galime pasitikėti, kad Dievas yra šalia ir niekada mūsų nepaliks. Jo meilė mums nepriklauso nuo mūsų jausmų ar pasiekimų – ji yra pastovi ir amžina.

Bendruomenės svarba kovojant su depresija

Biblija taip pat pabrėžia bendruomenės svarbą kovojant su depresija ir kitais išbandymais. Patarlių knygoje skaitome: “Draugas myli visada, o brolis gimsta bėdai” (Pat 17,17). Artimi santykiai ir parama iš šeimos, draugų ar tikėjimo bendruomenės gali būti gyvybiškai svarbūs ieškant pagalbos ir stiprybės.

Bažnyčia, kaip Kristaus kūnas, yra pašaukta “verkti su verkiančiais” (Rom 12,15), palaikyti vieni kitus ir nešti vienas kito naštas (Gal 6,2). Dalijimasis savo kančia su patikimais žmonėmis, maldos grupės, sielovados pokalbiai gali padėti palengvinti depresijos naštą ir priminti, kad nesame vieni savo kovoje.

Profesionali pagalba ir biblinis požiūris

Nors dvasinė parama ir Biblijos išmintis yra labai svarbios kovojant su depresija, svarbu pripažinti ir profesionalios pagalbos – psichoterapijos, medikamentinio gydymo – vertę. Biblija nesmerkia medicinos ar psichologijos, priešingai – ragina ieškoti išminties ir pagalbos (Pat 15,22).

Kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialistus nėra silpnumo ar tikėjimo stokos ženklas. Dievas dažnai veikia per kitus žmones, taip pat ir per gydytojus bei terapeutus, suteikdamas mums reikalingą pagalbą ir palaikymą. Svarbu rasti sveiką pusiausvyrą tarp dvasinės ir profesionalios pagalbos, siekiant visapusiško depresijos gydymo.

Išvados

Biblija gali tapti galingu paguodos, vilties ir išminties šaltiniu tiems, kurie kenčia nuo depresijos. Ji primena mums, kad Dievas yra arti kenčiančių, kad Jo meilė ir ištikimybė niekada nesibaigia, ir kad mūsų dabartiniai išbandymai negali užtemdyti būsimosios garbės.

Tokios istorijos kaip Jobo ar psalmistų, Jėzaus mokymas ir Pauliaus laiškai siūlo skirtingas įžvalgas ir paguodą skirtingose depresijos stadijose. Dvasinės praktikos, bendruomenės parama ir profesionali pagalba taip pat yra svarbūs elementai ieškant išgydymo ir vilties.

Tačiau svarbiausia – pasitikėti Dievo artumu ir meile net tamsiausiomis akimirkomis. Kaip rašoma Romiečiams laiške: “Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? <…> Tačiau mes visa nugalime per tą, kuris mus pamilo” (Rom 8,35.37).